Hop til indhold

Årets undervisere kåret på Aarhus Maskinmesterskole

AAMS hylder den gode undervisning og vores inspirerende og engagerede undervisere! Vi kårer to Årets AAMS-undervisere: Årets AAMS-underviser på maskinmesteruddannelsen og Årets AAMS-underviser på de tre teknologuddannelser: automationsteknolog, autoteknolog og produktionsteknolog. 

af Maja Hjerrild, mhj@aams.dk

Årets underviser på maskinmesteruddannelsen, Frits, står med buket blomster

I år er de to hædrede undervisere lektor Frits Giversen og lektor Mette Frølund Riis.

Frits Giversen er årets AAMS-underviser på maskinmesteruddannelsen

”Frits er bare en skidegod lærer! Han gør undervisningen spændende, gør det nemt at forstå samt kommer med relevante eksempler hele tiden fra virkeligheden, hvor man kan se de forskellige ting i brug, og hvad man kan gøre med dem", skriver en studerende i sin indstilling.

Frits er fagkonsulent for Management og underviser blandt andet i management, termiske maskiner og varetager projektundervisning. Både studerende, kolleger og ledere fremhæver Frits for hans store indsats med at få innovationsforløbene på 6. og 7. semester i Lean Management og Cx-processer op at køre som vellykkede forløb. Frits fremhæves desuden for sit store arbejde med DISC personlighedsprofilering, som anvendes til de studerendes gruppedannelse på flere semestre, og hvor han underviser både studerende og kolleger. Med afsæt i teorier om ledelse og selvledelse og i de studerendes opfattelse af egen personlighed, klæder Frits de studerende på, så de med indsigt i egen personprofil og i gruppens profil, kan få det bedste frem i sig selv og hinanden med fokus på det gode samarbejde og det fælles mål.

Frits beskrives af en studerende som ”en jordnær underviser, der møder sine studerende i øjenhøjde. Hans undervisning har et højt fagligt output, men leveres på en let forståelig måde og med plads til snak og diskussion.” For Frits er det vigtigt at være en agil underviser, og han gør meget ud af at sikre løbende forventningsafstemning med de studerende og give dem konstruktiv feedback, hvilket også bemærkes af studerende: ”Frits giver feedback af en kvalitet jeg ikke har oplevet endnu, hvor han afsætter den nødvendige tid til at give konstruktiv feedback og tager dialogen med os studerende.”

De studerende skriver igen og igen, at Frits er god til at bruge sine egne erfaringer som leder ind i undervisningen. Frits har mere end 25 års erfaring fra erhvervslivet, som han sætter i spil ved at bruge autentiske eksempler som cases, som de studerende kan arbejde med. Han fortæller, at det giver god mening at bruge sig selv og dele ærligt og oprigtigt ud af sine erfaringer – både det, der gik godt og det, der gik galt. ”Hvis man er oprigtig og ærlig, så opdager de det. Så er de mere villige til at engagere sig. Du byder dem op til dans, og jeg kan rigtig godt lide at høre fra de studerende, hvad de har erfaringer.”

Årets underviser på teknologuddannelserne, Mette, står med buket blomster

Mette Frølund Riis er årets AAMS-underviser på teknologuddannelserne

Mette indstilles af en studerende kort og præcist, fordi hun ”er engageret, inddrager praksis fra virkeligheden ved at tage os med til events, og så er hun dygtig til at undervise”.

Mette underviser i produktudvikling, driftsoptimering og produktionsteknik på produktionsteknologuddannelsen, som hun også er fagkonsulent for. Mette har taget en master i trivselspsykologi med særligt fokus på højkvalitetsrelationer, og denne viden bruger hun både i sin undervisning af de studerende og til at opkvalificere sine kolleger. For Mette er det vigtigt at møde de studerende der, hvor de er, og på produktionsteknologuddannelsen har de studerende mange forskellige baggrunde som fx kok, smed eller pædagog. Mette gør sig mange overvejelser om, hvordan hun kan motivere de studerende, og her tror hun på, at det handler om at sammentænke det faglige indhold med det relationelle og sociale: ”De laver mock ups og afprøver idegenereringsteknikker, hvor jeg forklarer baggrunden, og hvorfor det er vigtigt. Jeg inddrager meget noget de kender fra deres hverdag. Jeg sender dem ud på gaden i grupper med 40 kroner og beder dem om at købe et produkt. Så skal de skrive produktets historie og undersøge noget. Det virker. De snakker sammen og de får nogle relationer.” 

Mettes undervisning er dialogbaseret, og det er vigtigt for hende, at de studerende føler sig trygge og har tillid til hende som underviser. Det er vigtigt for hende at være anerkendende, konstruktiv og tydelig som underviser, og hun gør meget ud af at sikre god rammesætning for undervisningen og forventningsafstemmer løbende med de studerende. Mette er i gang med et pædagogisk udviklingsprojekt, hvor hun interesserer sig for, om arbejdet med gode relationer skaber bedre mulighed for feedback, - og det bemærkes af de studerende, som foruden at fremhæve Mette som en engageret og positiv underviser, også beskriver, at hun er ”god til at give konstruktiv feedback”.

Mette gør meget ud af at skabe de bedste rammer for de studerendes læring, og for Mette hænger det tæt sammen med tryghed og trivsel: ”Når de er trygge og, når de er i trivsel, så kan de lære noget. De skal finde sig til rette i grupperne, på holdet og på uddannelsen. Hvis vi understøtter dem rigtigt, så kommer de til at flyve og kan klare sig selv. Jeg kan godt lide at følge de studerende, nogle kommer ind som tvivlende, vokser og bevæger sig videre ud i verden efter endt uddannelse med en helt anden tro på egne evner.”

Bringer virkeligheden i spil og bidrager til udvikling på AAMS

For begge undervisere gælder, at de studerende i deres indstillinger fremhæver, at de to undervisere er gode til at gøre deres undervisning forståelig og levende, og at de formidler det faglige stof virkelighedsnært. De studerende vægter undervisere, som er i stand til at formidle fagligt stof i en praksisnær kontekst, og som udviser stort engagement i faget og undervisningen.

I juryen er det blevet vægtet, at de to undervisere skiller sig ud ved at de ud over at levere inspirerende og engagerende undervisning involverer sig bredt i aktiviteter og tiltag på tværs af AAMS til gavn for både studerende og kolleger, og at de bidrager ind i AAMS’ strategiske satsningsområder.

Indstillinger, kriterier og næste skridt

Studerende og undervisere har i løbet af november kunnet indstille undervisere til årets AAMS-undervisere. Derefter har en jury bestående af to studerende, en underviser og ledelsesrepræsentanter drøftet indstillinger, begrundelser og udvalgt to undervisere blandt de indstillede. Udvælgelsen sker på baggrund af seks kriterier omhandlende engagement, feedback, inddragelse af praksis, kollegaskab og videndeling.

Frits bliver som årets underviser på maskinmesteruddannelsen indstillet til Ministeriets undervisningspris for de maritime uddannelsesinstitutioner i 2023, og Mette bliver som årets underviser på teknologuddannelserne indstillet til EAAA’s kåring af årets underviser, som indstilles til Ministeriets undervisningspris for erhvervsakademierne i 2023.

De studerendes anerkendelse er det største

For begge undervisere er det naturligvis stolthed, der fylder, når studerende og skolen anerkender ens arbejde: ”Anerkendelse fra de studerende er det bedste, vi som undervisere kan få, og det er en meget rar følelse”, fortæller Frits og fortsætter: ”De rammer vi har på skolen, giver os mulighed for at facilitere en nærværende og personlig undervisning. Og mange af mine andre kollegaer er også blevet indstillet, og det viser, at vi gør det godt på et overordnet niveau.”

Kriterier for udvælgelse af Årets AAMS-underviser

Undervisningsprisen uddeles på baggrund af disse seks kriterier: 

  1. Underviseren bidrager ekstraordinært til at opnå stort engagement, kritisk refleksion og et højt fagligt niveau hos de studerende.
  2. Underviseren formidler vanskeligt stof på en inspirerende måde og giver konstruktiv feedback til de studerende.
  3. Underviseren spiller en væsentlig rolle for fornyelse og kvalitetsudvikling af undervisningen, fx gennem introduktion af nye undervisningsmetoder og ny teknologi eller inddragelse af ny forskningsbaseret viden, til gavn for de studerende.
  4. Underviseren deler erfaringer med og inddrager kollegaer og feedback fra de studerende i udvikling af egen undervisning.
  5. Underviseren understøtter relevans i undervisningen, fx gennem inddragelse af erfaringer fra praksis og inspiration fra eksterne parter.
  6. Underviseren formår at inddrage erhvervet.

 

Kriterierne er tilsvarende de kriterier, som lægges til grund for udvælgelse af kandidat til indstilling til Ministeriets undervisningspris for hhv. de Maritime Uddannelser og for Erhvervsakademierne. Læs mere her https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/priser-og-konkurrencer/undervisningsprisen