Coronavirus: Information til studerende og medarbejdere

Følg med her og bliv opdateret på retningslinjer og den generelle coronasituation.

 

Aarhus Maskinmesterskole genåbnes for udvalgte aktiviteter fra 1. marts 2021

Indtil nu har al undervisning i semesteret været online og videregående uddannelsesinstitutioner er som udgangspunkt fortsat lukket ned. Det er dog muligt at gøre enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor fremmøde er nødvendigt, f.eks. i forbindelse med laboratorie/simulator/værkstedsundervisning. Denne mulighed har ledelsen besluttet at anvende fra mandag den 1. marts 2021. Beslutningen følger de tidligere udmeldinger om at aktiviteter i værksteder, laboratorier og simulatorer vil blive prioriteret på AAMS.

Fagkonsulenterne arbejder på at skabe en prioriteret, fag- og semestervis, oversigt over aktiviteter i værksteder, laboratorier og simulatorer. Oversigten vil blive fremlagt på et møde den 25. februar mellem uddannelsesledelsen og fagkonsulenterne. På baggrund af dette møde vil uddannelsesledelsen træffe beslutning om hvilke aktiviteter der kan imødekommes og der blive lagt en plan for de aktiviteter de enkelte semestre og hold vil kunne gennemføre i laboratorier, simulatorer og værksteder.

Studerende vil få besked direkte via deres holds campuskurser om disse aktiviteter. I første omgang vil planlægningen fokusere på den kommende uge, og beskeden kan derfor først forventes at komme sent i løbet af fredag den 26. februar.


Øvrige undervisningsaktiviteter fra 1. marts 2021

Al anden undervisning end prioriterede, helt særlige aktiviteter, gennemføres fortsat online. For at skabe en forudsigelig ramme for ansatte og studerende må du forvente at en stor del af den resterende del af forårssemesteret kommer til at foregå online. Skolens ledelse vil løbende vurdere hvilke aktiviteter, der vurderes som helt særlige, og som derfor kan gennemføres på AAMS. Dette vil også give mulighed for at kunne tilpasse omfanget til omfanget og tempoet af en fortsat genåbning af samfundet.

Baggrunden for denne beslutning er at myndighederne, i deres kommende beregninger af genåbningsscenarier, ikke prioriteter beregning af genåbning af videregående uddannelse. I perioden efter påske påbegyndes således beregninger af mulige genåbninger af andre uddannelsesaktiviteter end videregående uddannelser.


Kurser og andre aktiviteter før praktik og dimission

I maskinmesteruddannelsen ligger en del praktiske kurser. Mange af disse er blevet flyttet gennem det seneste år på grund af nedlukninger og hjemsendelser. I planlægningen vil ledelsen hele tiden sikre at studerende, der skal i praktik til søs eller står for at dimittere ikke forhindres i dette fordi kurser er blevet udsat. Det betyder altså at kurser for denne gruppe vil blive prioriteret i planlægningen.


Adgang til AAMS for studerende

AAMS er udelukkende åben for studerende i forbindelse med deltagelse i aktiviteter i laboratorier/simulatorer/værksteder som vurderes helt særlige. Studerende må derfor ikke benytte eller tage ophold i AAMS's bygninger ud over dette. Bygningerne skal således forlades umiddelbart efter at aktiviteten er afsluttet. Flexrum, grupperum og lignende vil ikke kunne benyttes på AAMS.

Studerendes studiekort åbnes fra mandag den 1. marts 2021. Ledelsen forventer at de studerende lever op til ansvaret og forpligtelserne som følger med dette. Det understreges at hvis ovenstående regler om ophold og brug af bygningerne ikke overholdes, vil alle studiekort blive lukket.

Der gøres opmærksom på at kantinen på Navitas må forventes at være lukket fortsat. Det er ikke ledelsens forventning at dette vil ændres foreløbig.


Hjemmearbejde for ansatte til og med 5. april 2021

Ansatte skal fortsat arbejde hjemmefra, bortset fra situationer hvor undervisere skal gennemføre aktiviteter i laboratorier/simulatorer/værksteder. Skulle der være ansatte, der har behov for at komme på AAMS ud over dette, skal det aftales med nærmeste leder.


Krav til test af studerende

Der er i forlængelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer indført krav om test af elever i forbindelse med genåbningen af ungdomsuddannelser. AAMS er ikke omfattet af den generelle genåbning, og derfor er der ikke formuleret krav til test af studerende på videregående uddannelser. Ledelsen på AAMS har valgt at aktiviteterne på AAMS lægges op ad myndighedernes retningslinjer, der i øvrigt er meldt ud.

Det betyder at der indføres et krav om at studerende på 1. og 2. semester lader sig teste to gange om ugen, såfremt du ønsker at møde op på AAMS til aktiviteterne. Du skal kunne fremvise dokumentation for test hvis vi beder dig om det.

For studerende på 4.-8. semester indføres krav om at lade sig teste umiddelbart forud for at du møder op til en aktivitet på AAMS, såfremt du ønsker at møde op på AAMS til aktiviteterne. Du skal kunne fremvise dokumentation for test hvis vi beder dig om det. Hvis du har mere end to dage på en uge med aktiviteter på AAMS skal du dog kun lade dig teste to gange om ugen.


Krav til test af ansatte

Da AAMS ikke er omfattet af den generelle genåbning er der ikke formuleret krav til test af ansatte på videregående uddannelser. Ledelsen på AAMS har dog valgt at aktiviteterne på AAMS lægges op ad myndighedernes retningslinjer, der i øvrigt er meldt ud.

Det betyder at ansatte der gennemfører aktiviteter med fremmøde på AAMS på 1. og 2. semester skal lade sig teste to gange om ugen.

For ansatte, der gennemfører aktiviteter med fremmøde på AAMS på 4.-8. semester indføres krav om at lade sig teste umiddelbart forud for at du møder op til en aktivitet på AAMS. Hvis du har mere end to dage på en uge med aktiviteter på AAMS skal du dog lade dig teste to gange om ugen.

For andre ansatte end undervisere, der møder op på AAMS for at gennemføre aktiviteter eller løse opgaver indføres krav om at lade sig teste umiddelbart forud for at du møder op på AAMS. Hvis du har mere end to dage på en uge hvor du møder op på AAMS skal du dog lade dig teste to gange om ugen.

Selvom der ikke er formuleret krav til test af ansatte på videregående uddannelser i forbindelse med genåbningen, er retten til at kræve at ansatte lader sig testet hjemlet i LOV nr 1641 af 19/11/2020 Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 m.v. Denne lov er gældende frem til 1. juli 2021


Test-steder for studerende og ansatte

Da AAMS ikke er omfattet af den generelle genåbning etableres der ikke umiddelbart decentrale testfaciliteter på AAMS. Du skal derfor bruge de test-steder, der i øvrigt er etableret.


Krav ved tilstedeværelse på AAMS

Afstandskrav

Ophold og undervisning på AAMS vil som hovedregel skulle ske med iagttagelse af det gældende afstandskrav på mindst 2 meter. Det kan således begrænse antallet af tilstedeværende i laboratorier/værksteder/simulatorer, i forhold til en normal-situation. Undervisning, og tilstedeværelse på arbejdsplads, undtaget forsamlingsforbuddet. Der må således godt være flere end 5 personer samlet i den forbindelse.


Mundbind/visir-krav

Der er krav om, at studerende, ansatte og andre, der opholder sig indendørs på Aarhus Maskinmesterskole skal bære mundbind/visir. Det skal bæres både når man bevæger sig rundt indendørs og også når man som studerende deltager i undervisningsaktiviteter, uanset om man sidder eller står.


Undervisere kan undlade at anvende mundbind/visir i undervisningssituationen hvis underviseren holder afstand på mindst 2 meter til de studerende. Dog skal undervisere benytte visir/mundbind i undervisningssituationerne, hvis underviseren har aktiviteter med mere end to hold på en dag.


Hvis det undtagelsesvist ikke er muligt at holde den påkrævede afstand i laboratorie/simulator/værksted, skal underviseren anvende visir eller mundbind OG sørge for at tidsrummet og kontakten bliver så kortvarig som mulig.


Ansatte kan desuden, i andet end undervisningssituationer, undlade at anvende mundbind/visir hvis de sidder ned OG overholder afstandskravet på mindst 2 meter.


Instruks for hygiejne og adfærd

Aarhus Maskinmesterskole har pligt til at have en instruks for hygiejne og adfærd, der gælder for alle som opholder sig på AAMS. I den er blandt andet beskrevet retningslinjer for rengøring og andre tiltag for begrænsning af smitte. I instruksen står og til hvem, du som studerende skal henvende dig, hvis du er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis du smittes med Covid-19. For medarbejdere skal en sådan henvendelse ske til nærmeste leder. Instruksen er placeret i kvalitetssystemet og du finder den her: Instruks for hygiejne og adfærd

 

Instruks for håndtering af medarbejdere og studerende med symptomer

AAMS har ligeledes pligt til at have en instruks for håndtering af studerende og medarbejdere med symptomer forenelige med smitte med Covid-19. Hovedreglen er at du som studerende altid skal give din underviser besked hvis du får symptomer på sygdom. Som ansat skal du altid give din nærmeste leder besked. Du kan finde instruksen her: Instruks for håndtering af medarbejdere og studerende med symptomer der kunne være forenelige med COVID-19

 

Retningslinjer i øvrigt

Der er mange retningslinjer at holde styr på som både ansat og studerende i forhold til corona-situationen. Vi henviser derfor igen til de 3 flow-charts i kvalitetssystemets covid-19-mappe, som kan hjælpe dig i forskellige situationer, du kan komme i som studerende eller ansat. Vi linker direkte til dem her, men husk at tingene ændrer sig hurtigt, så selvom vi gør hvad vi kan for at opdatere, så er det myndighedernes og smitteopsporingens anvisninger du skal følge, hvis der skulle være uoverensstemmelser:

 

Jeg har symptomer på sygdom - flowchart

Du skal bruge dette flowchart hvis du, hjemme eller på Aarhus Maskinmesterskole, får symptomer på sygdom - uanset hvilken form for sygdom du får symptomer på. Du kan også bruge flowchartet hvis du er testet positiv for Covid-19. Uanset om du er testet positiv eller får symptomer på sygdom er det vigtigt at du giver din underviser eller leder besked.

 

Jeg er nær kontakt - flowchart

Du skal bruge dette flowchart hvis du får besked om at du er "nær kontakt" til en som er konstateret smittet med Covid-19.

 

Jeg har fået besked om symptomer på sygdom - flowchart

Du skal bruge dette flowchart hvis er ansat og får besked fra en studerende eller en medarbejder, om at vedkommende har fået symptomer på sygdom.

 

Ud over dette anbefaler vi at du som ansat eller studerende installerer myndighedernes smittesporings-app "Smittestop" på din telefon.


Prøver og omprøver i forårssemesteret

Ordinære prøver, der er planlagt til at blive gennemført i marts og april 2021, gennemføres online.

Ligeledes gennemføres omprøver online i marts og april. Dette skyldes at de skal gennemføres under samme vilkår som var gældende ved den tilhørende ordinære prøve (som var online).

Ledelsen forventer at ordinære prøver og tilhørende omprøver i sommeren 2021 skal gennemføres online. Ledelsen forventer dog at den skriftlige el-autorisationsprøve på 7. semester skal gennemføres ved fremmøde (som stedprøve). Ledelsen vil melde nærmere ud om dette senere.


Alle øvrige restriktioner (de generelle restriktioner) brug af mundbind i offentlig transport, hjemmearbejde, forsamlingsforbud mm. som ikke på anden måde er lempet nationalt eller regionalt forlænges frem til og med 5. april 2021.