Coronavirus: Information til studerende og medarbejdere

Følg med her og bliv opdateret på retningslinjer og den generelle coronasituation.

Afvikling af eksamen 2020/2021

Afvikling af eksamen ved eksamenstermin 2020/2021 

Skriftlig eksamen: 

Skriftlige prøver afvikles som stedprøver på AAMS. Studerende kan under eksamen aflægge mundbind når de har indfundet sig på deres plads. Såfremt lokalet forlades under eksamen, anlægges mundbind til man igen har indtaget sin plads. 

Mundtlig eksamen: 

Mundtlige prøver afvikles som en stedprøver på AAMS. Den studerende kan under eksaminationen aflægge mundbind. 

Symptomer forenelige med COVID - 19: 

Såfremt den studerende op til prøven udviser symptomer på COVID-19, skal den studerende melde sig syg, jf. procedure 0206 Procedure for studerende der ikke har bestået en prøve eller er blevet syg i forbindelse med en prøve, dog med den undtagelse at det ikke er nødvendigt, at den studerende fremviser en lægeerklæring. Såfremt den studerende er syg, vil det vil ikke tælle som et prøveforsøg. Den studerende vil skulle deltage i omprøven  i januar/februar 2021 og her bruge sit første prøveforsøg. Et evt. andet prøveforsøg vil finde sted ved næstkommende ordinære eksamenstermin. 

Hvis den studerende udviser symptomer på COVID - 19 eller bliver syg under en prøve, skal man følge procedure 0206 Procedure for studerende der ikke har bestået en prøve eller er blevet syg i forbindelse med en prøve. Her skal der indsendes en lægeerklæring. 

Evt. sygemeldinger sendes til aams@aams.dk

Nær kontakt til en der er smittet med COVID - 19:

Hvis den studerende  er omfattet af betegnelsen nærkontakt til en smittet person (indenfor 1 meter i minimum 15 min.) skal vedkommende blive væk fra prøven. Den studerende skal melde sig syg, og heller ikke i dette tilfælde er det nødvendigt at fremvise en lægeerklæring. Se flowchart i Q-systemet sammenhold med anbefalinger fra sundhedsstyrelsen.  

Fra mandag den 26. oktober genoptages fremmødeundervisning under visse retningslinjer

Studerende

  • Studerende skal bære mundbind eller visir når de deltager i undervisningssituationer (traditionel holdundervisning, gruppearbejde i grupperum, lab.- og værkstedsundervisning osv.) på AAMS (Navitas/Mindet/Mejlgade) - UANSET om afstandskravet på 1 meter overholdes eller ej.

  • Studerende skal selv medbringe mundbind eller visir.

  • Studerende på holdene bør sidde i, og kun arbejde sammen med, deres studiegruppe.

  • Studerende kan, indenfor deres hold, fravige kravet om 1 meters afstand i undervisningssituationer. Fravigelsen kan også ske ved arbejde i grupperum, laboratorier, simulatorer, værksteder. Det anbefales at afvigelsen primært sker indenfor studiegruppen.

  • Studerende skal fortsat holde mindst 1 meters afstand i alle andre situationer end undervisning og i øvrigt være særlige opmærksomme på ikke at møde op hvis de har symptomer på sygdom

  • Studerende skal være opmærksomme på håndhygiejne og på rengøring af fælles kontaktpunkter.

 

Live-streaming af undervisning

For at skabe mulighed for at studerende kan blive hjemme i forbindelse med symptomer på sygdom eller smitte med covid-19, har ledelsen, efter at have konsulteret undervisernes tillidsrepræsentanter samt DSF, besluttet at undervisningen på holdene live-streames, via zoom, hvis der er behov for dette. Det er ikke muligt at give "den samme" oplevelse eller kvalitet gennem live-streaming, men ledelsen finder at det er bedre end "slet ikke noget".

Ovenstående er aftalt i samråd med DSF og kan kun finde sted ved at de studerende er behjælpelige med live-streamingen i forhold til deres studiegruppemedlemmer, der er hjemme.

Det vil i praksis kunne foregå således:

1)    Den/de studerende, der ikke kan fremmøde til undervisningen og ønsker den livestreamet, skal gøre underviseren opmærksom på det så tidligt som muligt og helst dagen i forvejen.

2)    Underviseren opretter et møderum i Zoom på campus-kurset for den pågældende undervisning

3.a) De fremmødte studerende er behjælpelige med at sætte en computer til, der streamer undervisningen til deres holdkammerater.

3.b) Underviser/studerende sætter en telefon (fx med tri-pod) til, der streamer undervisningen.

 

Undervisere i selve undervisningen

  • Underviserne genoptager al undervisning som fremmødeundervisning fra mandag den 26. oktober, med mindre, der er tale om undervisning hvor flere hold blandes. Dette skal fortsat ske online.
  • Undervisere, eller hvor deres pårørende, er i en særlig risikogruppe kan, efter aftale med nærmeste leder, gennemføre undervisning online.

  • Underviserne skal i alle situationer holde mindst 1 meters afstand til de studerende. I tilfælde med høj tale (f.eks. tavleundervisning ol.) skal underviseren holde mindst 2 meters afstand til de studerende.

  • Hvis underviseren undtagelsesvist ikke kan holde den påkrævede afstand i selve undervisningen/vejledning/laboratorie/simulator/værksted, skal underviseren anvende visir eller mundbind OG sørge for at tidsrummet og kontakten bliver så kortvarig som mulig.


AAMS's instrukser og flowcharts i kvalitetssystemet

AAMS's instrukser vedr. Covid-19 samt tilhørende flowcharts skal fortsat følges af studerende og ansatte - både ved symptomer på sygdom og ved konstateret smitte med Covid-19. De kan findes i kvalitetssystemet: http://cm.aams.dk/i-sikkerhed/SecurityHandBook.aspx
Det er i den forbindelse meget vigtigt at ansatte og studerende straks giver AAMS besked; både ved symptomer på sygdom og ved konstateret smitte med covid-19.


Retningslinjer fra myndighederne mm

Myndighedernes retningslinjer gælder fortsat. Det samme gør de generelle tiltag, der blev indført hhv. 18. og 25. september. Disse er gældende til og med udgangen af oktober måned. Det betyder blandt andet at sociale arrangementer på studie/arbejdspladsen bør aflyses og at der skal bæres mundbind i kantinen, når man ikke sidder ned.

Det kan fortsat blive nødvendigt at sende en eller flere studerende/undervisere og hold hjem for at modtage undervisning online, såfremt der konstateres smitte med covid-19 hos studerende eller ansatte. Såfremt smitten igen blusser op på AAMS eller retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne ændres, kan det også blive nødvendigt at indføre nye/andre tiltag.