Strategi 2020


Vision

Aarhus Maskinmesterskole vil være førende i udviklingen af fremtidens internationale tekniske ledere.

Mission
Aarhus Maskinmesterskole tilbyder uddannelse i et dynamisk og udviklende studiemiljø med fokus på, at de studerende opnår efterspurgte og tidssvarende kompetencer.

Værdigrundlag
I vores dagligdag tager vi udgangspunkt i værdierne “Udvikling” – “Åbenhed” – “Engagement” og forsøger at lade disse tre ord udtrykke den måde, vi arbejder på indenfor den organisatoriske kontekst.

Strategiske mål
Vores vision er ledestjernen langt væk. For at nærme os den har vi gennem en strategiproces for perioden 2015-2020 opstillet to strategiske hovedområder:

  • Tættere på videngrundlaget:

Forskning og Udvikling: Vi vil, i et samspil med forskningsverden og erhverv/profession, kvalificere professionsudøvelse i praksis.

Aktualitet og relevans: Vi vil bygge undervisningen på nyeste viden med relevans for professionen, gennem løbende, aktiv og systematisk opsamling af forskningsbaseret viden blandt andet gennem deltagelse i relevante netværk.

Videnomsætning: Vi vil bringe viden og erfaringer fra Forsknings- og Udviklingsaktiviteter i spil i professionen gennem løbende samarbejder med, og efter- og videreuddannelse af, aftagere og praktikere. Vi vil omsætte viden fra Forsknings- og Udviklingsaktiviteter så den danner grundlag for udvikling af indholdet i vores uddannelser.

  • Mere læring:

Lærende partnerskaber: Vi vil bygge undervisningen på en vedkommende didaktik (undervisningslære) med lærende partnerskaber, hvor underviseren er initierende og faciliterende i forhold til den studerendes læreproces. 

Vi vil skabe læringssituationer, gennem systematiseret brug af IKT (informations- og kommunikationsteknologi), der understøtter at den studerende kan tage aktivt ansvar for egen læring.