Hop til indhold

Vedtægter

Kapitel 1
Navn, hjemsted status og formål

§ 1. Den selvejende institutions navn er Aarhus Maskinmesterskole.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen er en statsfinansieret selvejende institution med hjemsted i Aarhus kommune i region Midtjylland. Institutionens CVR-nummer er 21453013.
Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen er ikke omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde eller lov om fonde
og visse foreninger.

§ 2. Uddannelsesinstitutionens formål er at udbyde uddannelse rettet mod det maritime erhverv og for så vidt angår maskinmesteruddannelsen også mod den landbaserede industri i overensstemmelse med gældende lovgivning herom.

§ 3. Uddannelsesinstitutionen kan herudover, efter statens regler om indtægtsdækket virksomhed, udbyde uddannelse og kurser samt drive konsulent- og udviklingsvirksomhed inden for beslægtede områder, herunder i samarbejde med andre institutioner eller virksomheder, i det omfang det ikke begrænser institutionens primære uddannelsesopgaver.

Kapitel 2
Kapital og overskudsanvendelse

§ 4. Uddannelsesinstitutionens drift finansieres overvejende ved tilskud fra staten efter den til enhver tid gældende lovgivning.

§ 5. Årets overskud – reguleret for overført resultat fra tidligere år samt fra andre reserver – anvendes til fremme af uddannelsesinstitutionens formål. Bestyrelsen skal foretage de henlæggelser af årets overskud, der er nødvendige under hensyn til uddannelsesinstitutionens økonomiske stilling.
Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen er omfattet af de statslige budget-, regnskabs- og bevillingsregler.

Kapitel 3
Bestyrelsens sammensætning

§ 6. Institutionen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer.

§ 7. Bestyrelsesmedlemmer udpeges således:

a) 1 medlem udpeges af Aarhus Kommune
b) 1 medlem udpeges af Dansk Industri
c) 1 medlem udpeges af Danmarks Rederiforening
d) 1 medlem udpeges af Maskinmestrenes Forening
e) 1 medlem udpeges af Dansk Metal

Stk. 2. 1 bestyrelsesmedlem vælges af uddannelsesinstitutionens medarbejdere blandt de medarbejdere, der hele det sidste år har været ansat på uddannelsesinstitutionen. Eventuelle tjenestemænd, der er udlånt til uddannelsesinstitutionen, har valgret og er valgbare til bestyrelsen på lige fod med ansatte på uddannelsesinstitutionen. Bestyrelsesmedlemmet skal udtræde af bestyrelsen, såfremt vedkommende ikke længere er ansat på uddannelsesinstitutionen.
Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4 år af gangen. Genudpegning kan finde sted.

§ 8. Bestyrelsesmedlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal i deres virke varetage uddannelsesinstitutionens interesser.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, må ikke være under konkurs og må ikke være under værgemål eller samværgemål.

§ 9. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have de fornødne kompetencer til at fremme uddannelsesinstitutionens formål, herunder den fornødne faglige, forretningsmæssige, ledelsesmæssige og økonomiske indsigt, og der skal være medlemmer med kendskab til de maritime erhverv, jf. lovens § 9a.
Stk. 2. Ved vurderingen af bestyrelsens sammensætning og indstilling af nye kandidater til bestyrelsen skal der tages hensyn til behovet for fornyelse og til behovet for mangfoldighed i forhold til blandt andet erfaring, køn og alder.
Stk. 3. Årsrapporten skal indeholde en redegørelse for sammensætningen af bestyrelsen, herunder mangfoldighed, samt for de enkelte medlemmers særlige kompetencer. Årsrapporten skal endvidere indeholde oplysninger om det enkelte bestyrelsesmedlems stilling samt om den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd i danske og udenlandske virksomheder samt krævende organisationsopgaver.
Stk. 4. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer en formand og en næstformand. Ved formandens forfald varetager næstformanden dennes opgaver og udøver dennes beføjelser.

§ 10. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen.
Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, hvis den pågældende er under konkurs eller bliver underlagt værgemål eller samværgemål. Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at varetage hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.
Stk. 3. Udtræder et medlem af bestyrelsen, skal der ske udpegning af et nyt medlem for den resterende del af udnævnelsesperioden.
Stk. 4. Bestyrelsens sammensætning og ændringer heri skal meddeles til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte sammen med dokumentation for, at bestyrelsen opfylder kompetencekravene.

§ 11. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter for vedkommende eller tilsvarende område.
Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at medarbejderne orienteres om reglerne for medarbejdervalg til bestyrelsen.

§ 12. Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter i Finansministeriets regler om særskilt vederlag.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.
Stk. 3. Bestyrelsen kan tegne en sædvanlig ansvarsforsikring, der kan omfatte bestyrelsen og rektor.

§ 13. 2 repræsentanter for de studerende har ret til at deltage i samt at udtale sig på bestyrelsesmøderne.
Stk. 2. Studenterrepræsentanter er ikke medlemmer af bestyrelsen og har ikke stemmeret i bestyrelsen. Studenterrepræsentanter modtager ikke vederlag for deltagelse i bestyrelsens møder.
Stk. 3. Studenterrepræsentanter er undergivet tavshedspligt efter samme regler, som er gældende for bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om udpegning af eventuelle studenterrepræsentanter og deres deltagelse på bestyrelsesmøderne, herunder om adgang til information m.v.

§ 14. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til støtte for bestyrelsens arbejde.
Stk. 2. Sådanne udvalg kan forberede bestyrelsens beslutninger, men kan ikke tillægges selvstændig beslutningskompetence.
Stk. 3. Udvalget skal sammensættes således, at de fornødne kompetencer i forhold til udvalgets opgaver er repræsenteret. Alene bestyrelsesmedlemmer kan være medlem af bestyrelsesudvalg, men andre kan deltage i udvalgets møder efter bestyrelsens eller udvalgets bestemmelse.

§ 15. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af uddannelsesinstitutionen, mens den daglige ledelse varetages af en rektor under ansvar for bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen skal varetage uddannelsesinstitutionens interesser som uddannelsesinstitution og fastlægge retningslinjer for uddannelsesinstitutionens virksomhed og for dens udvikling på længere sigt.
Stk. 3. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af uddannelsesinstitutionens virksomhed, herunder løbende tage stilling til uddannelsesinstitutionens økonomifunktion, interne kontrol og budgettering. Bestyrelsen skal herved sikre, at uddannelsesinstitutionens økonomiske forvaltning er effektiv og betryggende, og at de interne rapporteringsformer er tilrettelagt således, at de giver bestyrelsen mulighed for at gribe ind i tide, hvis budgetter, kontrakter og handlingsplaner m.v. ikke overholdes.
Stk. 4. Bestyrelsen skal forvalte uddannelsesinstitutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for uddannelsesinstitutionens formål. Bestyrelsen skal sørge for, at uddannelsesinstitutionens kapitalberedskab, herunder dens likviditet og soliditet, til enhver tid er forsvarlig i forhold til dens strategi, mål, planer, budgetter, drift, likviditets- og kapitalmæssige rammer og risici.
Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen skal anvende de for staten gældende løn- og ansættelsesvilkår.

§ 16. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutninger.
Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
Stk. 3. Indgåelse af huslejekontrakter, iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter eller IT-projekter, samt køb og salg eller pantsætning af fast ejendom, grunde eller skibe ud over den beløbsgrænse, der er fastsat i lovgivningen (i 2013 er beløbet fastsat til 10 mio. kr.) kan kun finde sted med Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes godkendelse og efterfølgende tiltrædelse af Folketingets Finansudvalg.
Stk. 4. Bestyrelsen må ikke uden Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes godkendelse foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægterne ikke kan overholdes.

§ 17. Bestyrelsesformanden og i dennes fravær næstformanden indkalder til møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Antallet af afholdte møder oplyses i årsrapporten.
Stk. 2. Bestyrelsesformanden skal endvidere indkalde til møde, når et bestyrelsesmedlem, rektor eller revisor ønsker dette. Bestyrelsesformanden skal påse, at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes.
Stk. 3. Indkaldelsen skal ske skriftligt og normalt med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden for bestyrelsesmødet samt være vedlagt rapporter fra rektor og andet skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Kopi af indkaldelsen med bilag sendes til revisor.
Stk. 4. Rektor og repræsentant for de studerende deltager i bestyrelsens møder, med mindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Rektor og repræsentant for de studerende har ikke stemmeret.
Stk. 5. Revisor deltager i bestyrelsesmøder, hvori bestyrelsen behandler årsrapporten, tilførsler til revisionsprotokollen eller andre erklæringer m.v., der underskrives af revisor.
Stk. 6. Bestyrelsen udpeger en referent ved bestyrelsens møder. Referat sendes snarest muligt efter bestyrelsesmødet til bestyrelsens medlemmer til godkendelse. Referat skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, uanset om de har deltaget i mødet.
Stk. 7. Ved forudgående bestyrelsesbeslutning kan visse nærmere afgrænsede bestyrelsesanliggender behandles skriftligt i det omfang, det er foreneligt med emnernes karakter. Et medlem af bestyrelsen eller rektor kan dog altid forlange, at et bestyrelsesmøde skal afholdes ved fysisk fremmøde.

§ 18. Bestyrelsesmøde kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier (elektronisk bestyrelsesmøde), i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Et medlem af bestyrelsen eller rektor kan dog altid forlange, at bestyrelsesmøde skal afholdes ved fysisk fremmøde.
Stk. 2. Bestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om anvendelse af elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen til brug for et elektronisk bestyrelsesmøde i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.

§ 19. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal godkendes af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Kapitel 4
Daglig leder

§ 20. Den daglige ledelse varetages af en rektor, der ansættes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal sikre, at uddannelsesinstitutionen til enhver tid har en rektor, der bidrager til fremme af uddannelsesinstitutionens formål og har de fornødne kompetencer under hensyntagen til uddannelsesinstitutionens karakter og situation.
Stk. 2. Rektor er over for bestyrelsen ansvarlig for, at uddannelsesinstitutionen administreres i overensstemmelse med vedtægterne, gældende lovgivning, de statslige løn- og ansættelsesvilkår og andre aftaler samt de af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte givne anvisninger.
Stk. 3. Rektor skal afgive kvartalsrapport til bestyrelsen omfattende perioderegnskab, budgetopfølgning samt beretning om uddannelsesinstitutionens virksomhed i den forløbne periode.
Rektor skal straks underrette bestyrelsens formand om væsentlige forhold vedrørende uddannelsesinstitutionens virksomhed.
Stk. 4. Bestyrelsen skal ved en instruks fastsætte nærmere retningslinjer for rektors tilrettelæggelse af uddannelsesinstitutionens undervisning og den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af uddannelsesinstitutionen, herunder for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og rektor. Instruks for rektor indarbejdes i bestyrelsens forretningsorden.

Kapitel 5
Forholdet til forvaltningsloven

§ 21. For bestyrelsen og rektor gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

§ 22. I forbindelse med uddannelsesinstitutionens afgørelser om ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere, herunder rektor gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 4 om partens aktindsigt, kapitel 5 om partshøring og kapitel 6 om begrundelse m.v.

Kapitel 6
Tegningsret

§ 23. Uddannelsesinstitutionen tegnes af 1) den samlede bestyrelse eller 2) bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten rektor eller to bestyrelsesmedlemmer.

Kapitel 7
Årsregnskab og revision

§ 24. Uddannelsesinstitutionens regnskabsår er finansåret.
Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen skal følge reglerne i lov om statens regnskabsvæsen og regler, der udstedes efter denne lov.
Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes en årsrapport. Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen og rektor. Årsrapporten opstilles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende statslige regnskabsregler og efter nærmere retningslinjer, der fastsættes af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
Stk. 4. Uddannelsesinstitutionens regnskaber revideres af rigsrevisor i henhold til rigsrevisorloven.
Stk. 5. Uddannelsesinstitutionens regnskaber skal revideres i henhold til god offentlig revisionsskik i henhold til § 3 i rigsrevisorloven.
Stk. 6. Hvis ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser og rigsrevisor indgår en aftale efter § 9 i rigsrevisorloven, foretages revisionen af en institutionsrevisor, som udpeges af uddannelsesinstitutionens bestyrelse og skal være statsautoriseret eller registreret revisor.
Stk. 7. Den underskrevne og reviderede årsrapport skal indsendes til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning. Årsrapporten offentliggøres samtidig på uddannelsesinstitutionens hjemmeside.

Kapitel 8
Likvidation mv.

§ 25. Beslutning om uddannelsesinstitutionens likvidation eller sammenlægning skal vedtages af bestyrelsen med tiltræden af mindst 3/5 af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Likvidation eller sammenlægning kan kun ske med godkendelse af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.
Stk. 3. Til at foretage likvidationen udnævner Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte en likvidator, som træder i bestyrelsens og den daglige leders sted. Likvidators vederlag fastsættes i overensstemmelse statens regler og afholdes af uddannelsesinstitutionen.
Stk. 4. I tilfælde af uddannelsesinstitutionens ophør og i det omfang, der er dækning i den tiloversblevne formue, anvendes uddannelsesinstitutionens nettoformue opgjort pr. 31. december 2010 samt den del af tilvæksten i nettoformuen fra den 1. januar 2011, der ikke hidrører fra statstilskud, til anvendelse i henhold til formål nævnt i til den dette tidspunkt gældende vedtægt.
Stk. 5. Resten af den tiloversblevne formue anvendes til uddannelsesformål efter Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes bestemmelse.

Kapitel 9
Vedtægtsændringer

§ 26. Beslutning om ændring af vedtægten skal vedtages af bestyrelsen med tiltræden af mindst 3/5 af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Ændring af vedtægten kan kun ske med Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes godkendelse.
Stk. 3. Vedtægten afløser vedtægt af 2. september 2008.

Kapitel 10
Ikrafttrædelse

§ 27. Vedtægten træder i kraft ved Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes godkendelse.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 24. april 2013 i overensstemmelse med gældende vedtægts regler.