Hop til indhold

Vejen til go' energi
Med en maskinmesteruddannelse i bagagen omfavner du stort set alle tekniske discipliner og kan finde praktiske løsninger på snart sagt alt i det daglige hos en virksomhed. Det er en bred, bred teknisk videregående uddannelse, der åbner døren til et hav af forskellige typer jobs.

Den grønne omstilling er på alles læber, og det er den også for maskinmestre. 

Vi sender maskinmestre på vej ud i samfundet til lede og arbejde på de tekniske projekter, der skaber grønnere energi. Maskinmestre hjælper bl.a. vindmøllerne på vej, omdanner kraftvarmeværker med nye vedvarende energikilder og sikrer et bedre klima i byggerier. Maskinmestre er alle de steder, hvor der skal omstilles til grøn energi. 

Som maskinmester er det op til dig selv, om du vil være lederen med overblikket, praktikeren på gulvet eller begge dele på samme tid. Ledigheden er historisk lav og lønnen høj.  

Maskinmester er vejen til go' energi

Screendump fra video - maskinmesterstuderende smiler og siger "jeg kan godt lide teknik"

Om maskinmesteruddannelsen

Maskinmesteruddannelsen er Danmarks bredeste videregående uddannelse inden for teknik.

Som maskinmesterstuderende kommer du bredt rundt om de fleste tekniske fagområder, heriblandt elektroteknik, mekanik, procesanalyse og automation. Samtidig bliver du uddannet inden for teknisk ledelse med fag som management, sikkerhed og økonomi. Bredden gør dig attraktiv på jobmarkedet, faktisk går 97 ud af 100 nyuddannede direkte i job. 


Kort og godt lærer du på uddannelsen:

 • Hvordan du agerer som teknisk leder og det at lede og koordinere tekniske projekter
  i samarbejde med andre.
 • At tænke management, sikkerhedsledelse og økonomi, når du arbejder med tekniske projekter
 • At bruge din tekniske viden til at vedligeholde og optimere tekniske anlæg og ikke mindst energisystemer.
 • Hvordan du energioptimerer og skaber grønne energiløsninger. 


Gruppearbejde og hands-on undervisning 

Vi bringer din personlighed i spil med det faglige. En stor del af din studietid foregår i studiegrupper og i gruppearbejde, hvor du styrker dine evner til at samarbejde, skabe relationer og løse problemer i fællesskab. Det er evner, som virksomhederne efterspørger nu og i fremtiden.

I undervisningen på maskinmesteruddannelsen er der fokus på at spille bold med den virkelighed, du skal arbejde i efter uddannelsen. Du lærer via projekter og i samarbejde med dine medstuderende at løse problemer og udfordringer, der er ude i industrien og erhvervslivet. På skolen har vi laboratorier og værksteder til at gøre undervisningen praksis- og virkelighedsnær.

Nærhed

Vi mener, at nærhed er rigtig vigtig for en god studietid, og derfor dyrker vi den tætte og personlige kontakt mellem underviser og dig som studerende. Vi underviser på overskuelige hold i klasselokaler og ikke i store forelæsningssale med 100 studerende. 

Mere om uddannelsen

Uddannelsens opbygning

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, og det kan variere fra tre til fire-et-halvt år at blive uddannet maskinmester. Der er forskellige veje ind på maskinmesteruddannelsen alt afhængig af, om du kommer med en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller begge dele. 

Figuren nedenfor illustrerer din vej igennem maskinmesteruddannelsen ud fra din uddannelsesbaggrund:

Boks der visualiserer opbygningen for maskinmesteruddannelsen

 

Hvor lang tid tager det at blive maskinmester?

Hvis du har en gymnasial baggrund, vil du starte på vores værkstedsforløb, hvor du får de fornødne håndværksmæssige kompetencer. Derfor er det heller ikke et must, at du har håndværksmæssige kompetencer på forhånd. Her vil maskinmesteruddannelsen tage fire-et-halvt år at afslutte.

Hvis du har en erhvervsuddannelse og et svendebrev skal du starte på adgangskursus, hvor du skal læse dansk (c-niveau), engelsk (c-niveau), matematik (B-niveau) og fysik (B-niveau). Her vil uddannelsen tage tre-et-halvt år at afslutte.

Hvis du både har en studenterhue og et svendebrev, vil du skulle starte direkte på uddannelsens teoretiske forløb. Her kan uddannelsen afsluttes på blot tre år.


Maskinmesteruddannelsen har en varighed på i alt 9 semestre, som er fordelt på følgende måde:

1. semester:
Værkstedsundervisning

2. semester:
Værkstedsprojekt og virksomhedspraktik

3. semester:
Virksomhedspraktik

4. semester:
Grundlæggende tekniske fagemner og metode

4.-5. semester:
Drift af maskiner og tilhørende tekniske anlæg: Miljøledelse, kraftvarme, motorer og personlig udvikling

6.- 7. semester:
Maskinmesterprofessionen, projektering: kritiske systemer og risikovurdering, sikkerhedsledelse og optimering

på 7. semester tager du sikkerhedsstyrelsens autorisationsprøve i el, hvilket betyder, at du som færdiguddannet maskinmester kan via sikkerhedsstyrelsen formelt ansøge om at blive faglig ansvarlig indenfor el-området og dermed agere el-installatør. 

8. semester:
Specialisering – læs mere om de forskellige valgfag nedenfor.

9. semester:
Virksomhedspraktik og afsluttende bachelorprojekt.

8. semester - valgfag og specialisering
På 8. semester får du mulighed for at tone din uddannelse indenfor én af de fire valgfagslinjer:

Energy – Technology and Management
Formålet med dette valgfag er at give dig et indblik i og perspektiv på energisystemer og -teknologier. Herunder vedvarende energikilder. Der er tale om et internationalt valgfag med deltagelse af internationale studerende. Derfor vil undervisningen foregå på engelsk.

Teknisk projektleder
Formålet med valgfaget er at indføre dig i rollen som teknisk projektleder samt give dig relevante projektværktøjer til etablering, planlægning og gennemførelse af tekniske projekter i tilknytning til professionen som maskinmester.

Maritimt valgfag
Formålet med et maritimt valgfag er at give dig de praktiske og teoretiske færdigheder, som er nødvendige for at overholde de internationale kvalifikationsstandarder for personel på handelsskibe. Du skal vælge dette valgfag, hvis du ønsker en karriere til søs og inden for de maritime erhverv.

Udlandsophold
Det er også muligt at gennemføre valgfagslinjen som et udlandsophold, hvor du sammen med skolen sammensætter et relevant fagindhold. Udlandsopholdet kan f.eks. finde sted på et af vores samarbejdsuniversiteter i bl.a. USA, Mexico, Korea, Tyskland, Holland mv.

Du kan eventuelt læse Bekendtgørelsen for maskinmesteruddannelsen.

Undervisning

På maskinmesteruddannelsen arbejdes der problem- og projektorienteret – både selvstændigt og i grupper – hvor en stor del af læringen ligger i at analysere, samarbejde og reflektere.

Samtidig er helhed et centralt element i uddannelsen. For du lærer at tænke og arbejde med teknik i større sammenhænge, så du kan sætte dig ind i næsten alle tænkelige tekniske problemer og situationer.

70% af studietiden foregår i studiegrupper. Du lærer meget om dig selv ved at arbejde sammen i grupper med studiekammerater, der ikke nødvendigvis har samme baggrund – eller ligner dig. Gruppearbejdet på uddannelsen giver dig evnerne til at samarbejde, skabe relationer, analysere og være forandringsparat, og det er evner, som virksomhederne efterspørger nu og i fremtiden.

De sidste 30 % af studietiden går på klassisk tavle-undervisning og selvstudie. Og du går til individuelle eksaminer.

Vi dyrker den tætte og personlige kontakt mellem underviser og den enkelte studerende, som for os er alfaomega for en god studietid.


Hands-on undervisning
Maskinmesteruddannelsen er for dig, der godt kan lide at spille bold med den virkelighed, du skal arbejde i efter uddannelsen.  

Du arbejder med projekter i samarbejde med virksomheder i løbet af semestrene, og du kommer i praktik hos en virksomhed i løbet af uddannelsen. Og virksomhederne vil gerne vil have dine projekter og netværke, så de kan gøre sig attraktive overfor dig, når du er færdiguddannet.

En stor del af uddannelsen er også at kombinere teoretisk undervisning med praksis læring, og derfor vil du bruge en del af tiden i vores laboratorier og værksteder. Vi har følgende laboratorier og værksteder:

 • EL-lab
 • Innovationslab
 • Minikraftværk
 • CO2-anlæg
 • Skibssimulator
 • Automation- og proceslab
 • Værksteder (læs mere nedenfor)

Adgangskursus

Adgangskurset (AK) er for dig, der har en relevant erhvervsuddannelse, men ikke har bestået to af nedenstående fag på mindst B-niveau og to fag på mindst C-niveau:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Fysik eller kemi

Når du har bestået adgangskurset, fritages du for værkstedsforløbet på 1.-3. semester og kan starte direkte på maskinmesteruddannelsens 4. semester.

Læs mere om adgangskursus her

Værkstedsforløbet

Hvem skal på værkstedsforløbet?
Værkstedsforløbet er for dig, som kommer med en gymnasial uddannelse i baggagen. Det kan fx være

 • Alment gymnasium (STX)
 • Handelsgymnasium (HHX)
 • Teknisk gymnasium (HTX
 • HF

En typisk studerende på værkstedsforløbet er en person, der kommer direkte fra gymnasiet eller en person, der efterfølgende har haft sabbatår eller været i arbejde.

Hvis du kommer med en erhvervsuddannelse, der ikke giver direkte adgang til 4. semester, skal du ligeledes tage værkstedsforløbet. Se listen over erhvervsuddannelser, der giver direkte adgang til 4. semester. 

Hvad er værkstedsforløbet?
Værkstedsforløbet har til formål at give dig, der har en gymnasial baggrund mulighed for at få håndværksmæssige skills og kompetencer, inden du starter på maskinmesteruddannelsen.

Forløbet strækker sig over uddannelsens 1.-3. semester. Semestrene er opdelt således, at du i de første 9 måneder arbejder i skolens værksteder, efterfulgt af 9 måneder i praktik i en virksomhed. I praktik skal du bruge den tillærte viden fra værkstederne ude i “den virkelige verden.” Vi er behjælpelige med at finde en relevante praktikplads.

Boks der viser værkstedsforløbet på maskinmesteruddannelsen


På værkstedsforløbet vil du tilegne dig både praktiske og teoretiske færdigheder. Du vil modtage klasseundervisning, arbejde individuelt, indgå i gruppearbejde og gennemføre kurser i specifikke emner som f.eks. køleanlæg, hydraulik og dieselmotorer.

Denne del af maskinmesteruddannelsen tilbydes kun som fremmødestudie, men fra 4. semester har du mulighed for at skifte til vores fjernstudie, hvis du ønsker det.

Det lærer du på værkstedsforløbet
Forløbet er opdelt i flere grundmoduler, hvoraf smede- og maskinarbejderfaget udgør ca. 70 pct. De væsentligste emner er:

 • Manuel forarbejdning af metalemner, såsom brug af fil, boremaskine, gevindværktøj og andet håndværktøj
 • Maskinel forarbejdning af metalemner i form af drejning og fræsning
 • Sammenføjningsteknikker som svejsning og lodning
 • Værkstedsteknik, hvor du får den nødvendige teoretiske baggrund for ovennævnte fagdiscipliner
 • Materialelære, som bl.a. omhandler metallernes fremstilling, sammensætning og anvendelsesmuligheder
 • Teknisk tegning, som sætter dig i stand til at læse, forstå og fremstille tekniske tegninger

I forbindelse med disse grundmoduler kan der være obligatoriske fag- og teoriprøver. De resterende ca. 30 pct. af undervisningen indeholder:

 • El-faglære, som omfatter el-teori og praktisk installationsarbejde inden for både svag- og stærkstrøm
 • Styringsteknik, med tilhørende diagramtegning og laboratorieøvelser
 • Motorlære og hovedeftersyn på dieselmotor, med efterfølgende prøvekørsel
 • Køleteknik, omfattende køleteori, kobberrørsarbejde, drift og fejlfinding på køleanlæg.


Afsluttende projekt 
Værkstedsforløbet afsluttes med et større 10 uger langt projekt, som skal vise at du har tilegnet dig følgende håndværksmæssige færdigheder:

 • At kunne svejse
 • At betjene drejebænke og fræsere
 • At udføre el- og rør-arbejde
 • At bruge værktøj med relation til metalfaget

Du vil desuden opnå viden om materialer, sikkerhed, førstehjælp og teknisk dokumentation.

Der arbejdes gruppevis på at fremstille og dokumentere en teknisk installation, men grupperne vælger helt selv hvad, det skal være. Ofte er det kun fantasien, der sætter grænser for projekternes opfindsomhed og kreativitet.

Fx har nogle grupper fremstillet go-cards, en hovercraft som minerydder, en mini-ubåd, doseringsmaskiner til levnedsmiddelbrachen, pillepresser, brændekløvere, sneslyngere, disk med indbygget køleinstallation og mini bryggerier mv.

Se video af ferniseringen, hvor alle grupper præsenterer projekterne:

Studér i udlandet

At læse et semester i udlandet er en naturlig del af en uddannelse i dag. Som studerende på maskinmesteruddannelsen har du faktisk mange muligheder for at blive en del af et internationalt miljø – enten fordi du rejser ud et semester, eller fordi du følger fag på skolen med udenlandske studerende.

Vi har tilrettelagt det sådan, at du kan tilbringe bestemte semestre i udlandet på de universiteter, som vi samarbejder med. Vi er med i det fælles europæiske studieprogram Erasmus. Det betyder, at vi i de fleste tilfælde vil kunne give dig et stipendium i forbindelse med et studieophold i et andet europæisk land.

Studieopholdet skal være på mindst tre måneder, og du skal have bestået dit første år på studiet for at kunne tage på studieophold med Erasmus.

Udlandskoordinator, Jannie, hjælper dig gerne med at planlægge dit studieophold i udlandet og svarer på de spørgsmål, du har før og under dit udlandsophold.

Jannie kan kontaktes på M: jash@eaaa.dk og T: 72 28 60 26

Videreuddannelse

Maskinmesteruddannelsen er en internationalt anerkendt professionsbachelor, der er adgangsgivende til en lang række videre- og efteruddannelser på master- eller kandidatniveau. Studievejledningen kan være en naturlig sparringspartner i forbindelse med valg af dine individuelle muligheder - find deres kontaktoplysninger her

De maskinmestre, som vælger en videreuddannelse eller en efteruddannelse, vil du typisk finde på uddannelser som:

Job & karriere

Maskinmesteren er uddannet til at lede, få forskellige fagligheder til at spille sammen og finde på konkrete løsninger i samarbejde med andre. Selvfølgelig indenfor en teknisk kontekst. Maskinmesteren har evnerne til at samarbejde, skabe relationer, analysere og være forandringsparat, og det er evner, der ifølge World Economic Forums rapport om fremtidens jobs og kompetencer efterspørges på arbejdsmarkedet nu og i fremtiden.

Krydrer så det med maskinmesterens brede tekniske faglighed, ja, så har du en profil de fleste virksomheder har brug for. 97 ud af 100 % går direkte i job efter endt uddannelse. 

Læs mere meget om jobtitler, jobindhold og karriere her

Download infofolder

23. jun. 2022

Maskinmesteruddannelsen er godt rustet til den grø...

Maskinmesteruddannelsen er godt rustet til den grønne omstilling, fordi de eksisterende fag og teorier er aktuelle i arbejdet med grøn energi.

4. jan. 2023

Jonas valgte uddannelse for at få større frihed og...

Jonas sagde fuldtidsjobbet op og flyttede til Aarhus for at læse videre til maskinmester og få flere muligheder i fremtiden.

23. maj. 2022

Teknisk leder i et grønt job

Flere og flere maskinmestre arbejder med grøn omstilling ude i erhvervslivet

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke krav er der til pc, skriveredskaber og lommeregner?

Krav til computer:

 • Minimum anbefalet hardware niveau:
 • Processer: i5
 • RAM: 8 GB
 • Harddisk: Min 250 GB SSD

Netværk Adgang til skolens netværk sker ved trådløs tilkobling. Din bærbare pc skal have trådløst netkort med minimum G- standard. Vi vil klart anbefale at din pc understøtter N-standarden (5 GHz), da du derved vil opnå en hurtigere og mere stabil forbindelse.

Kan man på uddannelsen få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte)?

Der er bestemte regler der skal være opfyldt for at du kan bevilges SVU på din uddannelse.

Uddannelser der er godkendt til SVU

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne (herunder også det afkortede forløb kaldet ”adgangskursus til maskinmesteruddannelsen”).

Du kan ikke bevilges SVU på maskinmesteruddannelsen.

Kan uddannelsen kombineres med et fuldtidsarbejde?

Uddannelsen er på fuld tid, hvilket betyder, at du skal regne med at bruge mellem 40 – 45 timer om ugen på undervisning, gruppearbejde og forberedelse.

Derfor er uddannelsen ikke være foreneligt med et fuldtidsjob.

Kan uddannelsen opdeles op/forlænges ud over den normerede tid?

Nej, det kan den ikke.

Undervisningen er tilrettelagt således at det er et fast forløb du skal følge på uddannelsen.

Derfor kan studieforløbet ikke deles om.

I forlængelse heraf er meget af undervisningen bundet op på gruppearbejde, ligesom I på hvert semester, som gruppe, skal arbejde med semesterprojekter.

Semesterprojektet skal tage udgangspunkt i de emner og fag I har haft på det pågældende semester.

Hvor ofte starter I op på uddannelsen?

Adgangskursus

På fremmødeundervisning starter vi op to gange om året, i august og februar.
Ansøgningsfrist: 15. juni og du vil få svar ca. en uge efter.

På fjernundervisning starter vi kun op én gang om året, i august.
Ansøgningsfrist: 15. juni og du vil få svar ca. en uge efter.

 

Maskinmesteruddannelsen

Aarhus:

På fremmødeundervisning starter vi op to gange om året, i august og februar.
Ansøgningsfrist til begge optag: 1. februar – 5. juli kl. 12:00 og du vil få svar den 28. juli.

Du uploader din ansøgning inkl. bilag på www.optagelse.dk.

Ansøgningsfrist til ledige pladser: 1. december. Du vil få svar i løbet af uge 51.

 

På fjernundervisning starter vi kun op én gang om året, i februar.
Ansøgningsfrist: 1. februar – 5. juli kl. 12:00 og du vil få svar den 28. juli

Du uploader din ansøgning inkl. bilag på skolens hjemmeside.

Du uploader din ansøgning inkl. bilag på www.optagelse.dk.

Læs eventuelt mere om optaget i Aarhus her.

Ansøgningsfristen til ledige pladser: 1. december og du vil få svar i løbet af uge 51.

Viborg

1. semester begynder medio august
4. semester begynder primo februar

Ansøgningsfrist til sommeroptag er 5. juli kl. 12:00
Ansøgningsfrist til vinteroptag er 1. december

Du uploader din ansøgning inkl. bilag på www.optagelse.dk.

Læs eventuelt mere om optaget i Viborg her.

Maskinmesteruddannelsens sværhedsgrad

Sværhedsgraden på maskinmesteruddannelsen er opsat efter kvalifikationsniveau, som går fra 1-8. Her er maskinmesteruddannelsen kategoriseret til niveau 6. Sværhedsgraden er derfor relativt høj for uddannelsen. Om maskinmesteruddannelsen er for svær for dig, kommer helt an på dit kompetenceniveau. Her tager vores studievejleder gerne en snak med dig, så du kan blive klogere på, hvad du kan forvente af uddannelsen.

Semestrene er opbygget så uddannelsen starter på et fornuftigt lavt niveau, så du kan følge med og løbende opbygge kompetencer og viden som semestrene afsluttes. Som udgangspunkt er du kvalificeret til uddannelsen, så længe du opfylder kravene for optagelse.

Er en maskinmester akademiker?

Nej, en maskinmester er ikke en akademiker, men derimod en bred videregående uddannelse, der kategoriseres som en professionsbachelor. Men maskinmesteruddannelsen er ligesom en akademiker en videregående uddannelse.

Kontakt

Lisbeth Mogensen - Administrativ studievejleder hos Aarhus Maskinmesterskole

Studievejleder, vedr. optagelse og merit

Ane Petrea Ørnstrand - Studievejleder for maskinmesteruddannelsen

Studievejleder, maskinmesteruddannelsen